راهپیمایی روز قدس فروردین ۱۴۰۳

 همراهی دانش آموزان در راهپیمایی پرشکوه روز قدس فروردین ۱۴۰۳