برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی آبان ۱۴۰۲