موفقیت تیم شنا و دو و میدانی دبیرستان

تیم دوی امدادی: متین بایزدی، محمدعلی شهرکی، امیر فیل اللهی، حسین عرب.

اعضای تیم دوومیدانی : فتاح فخراحمدی، مرتضی قوی بنیه، متین بایزدی، محمدعلی شهرکی، امیر فیل اللهی، حسین عرب